Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Niektóre pliki cookie są wymagane do poprawnego działania tej strony stąd potrzeba ich zapisania w pamięci podręcznej przeglądarki. Więcej informacji pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl Pokaż szczegóły

Menu

Nowe samochody dostępne od zaraz,
za niskie ceny, u autoryzowanego dealera!

Regulamin działania

Regulamin serwisu internetowego Auto-Promo.pl

1. Definicje

1.1. Administrator — Auto-promo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502721, posiadająca numer NIP: 676-24-74-142.

1.2. Serwis — prowadzony przez Administratora w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą auto-promo.pl, w ramach których Administrator świadczy Usługi, dostępny w domenie internetowej www.auto-promo.pl

1.3. Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

1.4. Dealer — autoryzowany (koncesjonowany) sprzedawca samochodów danej marki w Polsce który ma zawartą umowę z Administratorem.

1.5. Ogłoszenie — sporządzone przez Dealera ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu, zamieszczane w Serwisie na warunkach przewidzianych w Regulaminie oraz w umowie zawartej z danym Dealerem.

1.6. Użytkownik — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Administratora, na podstawie Regulaminu.

1.7. Formularz Kontaktowy — oznacza interaktywny formularz dostępny na każdym ogłoszeniu umożliwiający wysłanie Dealerowi danych niezbędnych do jego kontaktu z Użytkownikiem.

1.8. Regulamin — niniejszy Regulamin.


2. Postanowienia wstępne

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. Prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług,

2.1.2. Zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług,

2.1.3. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

2.2. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.3. Administrator świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

2.4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.5. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.

2.6. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”.

2.7. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.


3. Usługi i ogólne zasady korzystania z Serwisu

3.1. Serwis Auto-Promo.pl umożliwia użytkownikom korzystanie z kilku oddzielnych usług : 

3.1.1. Przeglądanie listy nowych samochodów wszystkich marek, dostępnych w sprzedaży u Dealerów partnerskich Auto-promo.pl.

3.1.2. Użytkownik ma dostęp do opisu nowego, wybranego przez siebie pojazdu (cena, specyfikacje techniczne, wyposażenie, dodatki), ma również możliwość umówienia się z Dealerem partnerskim Serwisu poprzez formularz umieszczony przy każdym ogłoszeniu lub telefonicznie.

3.1.3. Możliwość zlokalizowania salonów Dealerskich oraz przeglądanie wszystkich nowych aut dostępnych w danym salonie.

3.2. Na stronie głównej serwisu, Użytkownik ma możliwość : 

3.2.1. Wyszukania marki i modelu, w połączeniu z regionem i ceną.

3.2.2. Wyszukania według samego regionu.

3.2.3. Wyszukania według samej marki.

3.3. Użytkownik może wybrać pojazd z listy wyników w celu sprawdzenia szczegółów. Ogłoszenie powinien zawierać : 

3.3.1. Zdjęcie lub ilustracje pojazdu. Użytkownik jest informowany, że zdjęcie lub ilustracja mają charakter orientacyjny i może nie odpowiadać dokładnie wersji wybranego pojazdu.

3.3.2. Dane techniczne, dodatki i opis pojazdu.

3.3.3. Cena katalogowa zalecana przez producenta i rabat przeznaczony przez dealera do ceny katalogowej.

3.3.4. Dostępność pojazdu od daty zawarcia umowy kupna między Dealerem a Użytkownikiem.

3.4. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany nowym samochodem umieszczonym w Serwisie, może wypełnić elektroniczny Formularz Kontaktowy dostępny na każdym ogłoszeniu, aby się umówić z dealerem.

3.5. Istnieje możliwość, że pojazd jest już sprzedany, choć nadal widnieje na stronie Serwisu. W przypadku niedostępności pojazdu odpowiadającego poszukiwaniom przez Użytkownika, Użytkownik ma możliwość kontaktowania się z Administratorem, wówczas Administrator kontaktuje się z Dealerem w celu aktualizacji ogłoszeń.

3.6. Użytkownicy są informowani, że Administrator jest właścicielem stron poświęconych ogłoszeniom Dealerów, ale nie ponosi odpowiedzialności za treści tych stron. Każdy dealer jest odpowiedzialny za treści poświęcone swoim ogłoszeniom, w tym opis pojazdów, cen oraz ich dostępności.


4. Informacje o Ogłoszeniach

4.1. Użytkownik zainteresowany zakupem prezentowanego pojazdu w serwisie Auto-promo.pl może dokonać rezerwacji pojazdu tylko i wyłącznie bezpośrednio u dealera. Podanie swoich danych do wypełnienia formularza kontaktowego nie stanowi rezerwacji samochodu.

4.2. Treść i ceny przedstawionych ogłoszeń w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

4.3. Podane w ogłoszeniach ceny pojazdów i procenty rabatu są tylko orientacyjne. Procenty rabatu są zaokrąglone w dół. W żadnym przypadku nie powinny być traktowane jako umowne. Cena każdego pojazdu jest cena brutto i nie zawiera ona opłat rejestracyjnych, opłat dokumentów samochodu, kosztów dostawy lub dojazdów klienta.

4.4. Pojazdy prezentowane w Serwisie sprzedawane są tylko i wyłącznie u Dealerów przez których są ogłaszane i są u nich dostępne z wyjątkiem sprzedaży miedzy czasie.


5. Polityka prywatności

5.1. Dostęp i korzystanie Serwisu Auto-promo.pl jest możliwe bez konieczności dla użytkownika ujawnienia swojej tożsamości ani innych danych osobistych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

5.2. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w Formularzu Kontaktowym w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem w celu prawidłowej realizacji usług w ramach Serwisu, w tym opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu wykorzystania jego wszystkich funkcjonalności jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu, a także, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę, w celach marketingowych.

5.3. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza przypadkami określonym przepisami obowiązującego prawa lub niniejszym Regulaminie.


6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Administrator oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.

6.2. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

6.3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

6.3.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

6.3.2. za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

6.3.3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców,

6.3.4. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę,

6.3.5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

6.3.6. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,

6.3.7. nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców postanowień Regulaminu.


7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

7.2. Administratorowi przysługuje uprawnienie do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

7.3. O zmianie Regulaminu Administrator może dodatkowo zawiadomić Użytkownika publikując stosowną informację w Serwisie.

7.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.

7.5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

7.6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

7.7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl

7.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7.9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.